Badges Izhevsk and Udmurtia

75 years of Udmurtia
25 years of Nizhny Novgorod Academy of Internal Affairs, Izhevsk branch
Badge Izhevsk Camp-Yugdon
Badge Factory Izhstal
Badge Izhevsk IzhSKHI
75 years of Udmurtia
25 years of Nizhny Novgorod Academy of Internal Affairs. Izhevsk branch
Izhevsk "Camp-Yugdon"
Factory "Izhstal"
Izhevsk IzhSKHI

Badge Izhevsk. Udmurt Museum<
Badge 50 years IZHGTU
Badge Udmurtiya 50 years victory
Badge Udmurtskaya ASSR
Izhevsk. Udmurt Museum
50 years IZHGTU
Udmurtiya 50 years victory
Udmurtskaya ASSR

Governmental awards Udmurtii and enterprise

IZHMASH 1807-1997 IZHEVSKOE WEAPON heavy metal
Award the State Council
Award the State Council. Diploma of the State Council of the Udmurt Republic
Medal Public actor Udmurtskoy ASSR
Medal Well-earned actor Udmurtskoy ASSR
IZHMASH 1807-1997 IZHEVSKOE WEAPON heavy metal, lavaliere, on stickpin
Award, "the State Council. Diploma of the State Council of the Udmurt Republic"
Medal Public actor Udmurtskoy ASSR
Medal Well-earned actor Udmurtskoy ASSR